Sveiki atvykę
created at ease

Portalo taisyklės

 1. Trumpam.lt veiklą vykdo UAB 'BitNet', įmonės kodas 302829892, būstinės adresas Raseinių g. 10, Vilnius (toliau Trumpam.lt).
 2. Šiomis naudojimosi Trumpam.lt interneto svetaine taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų ir duomenų patalpinimo ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 3. Naudojantis Trumpam.lt portalu vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti siūlomų objektų skelbimus (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimus Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).
 4. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis naršydamas Trumpam.lt portale. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
 5. Trumpam.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir papildymais.
 6. Trumpam.lt taip pat pasilieka teisę koreguoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.
 7. Trumpam.lt tinklalapyje draudžiama skelbti informaciją apie kitų paslaugų tiekėjus, jų pavadinimus ir paslaugas nesusijęs su Trumpam.lt."

SKELBIMŲ TALPINIMO TAISYKLĖS

 1. Vartotojas privalo talpinti skelbimą tik jam skirtose atitinkamoje Trumpam.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie buto nuoma negali būti talpinamas kaip namo nuoma). Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto nuomę.
 2. Vartotojams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
 3. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti.
 4. Skelbimas savo turiniu, vizualia kompozicija negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kelti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
 5. Draudžiama naudotis Trumpam.lt neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: - pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); - būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; - keltų grėsmę Trumpam.lt ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); - pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
 6. Skelbime draudžiama talpinti fotografijas ir/ar video medžiagas, kuriose bus paskelbti telefono numeriai, asmens dokumentų duomenys, reklama arba kita informacija tiesiogiai nesusieta su esamu objektu.
 7. Patalpindamas fotografijas ir video medžiagą Skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 8. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklėms.
 9. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimų patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
 10. Trumpam.lt turi teisę atmesti Skelbimus arba be išspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas."

 NEMOKAMAS NAUDOJIMASIS

 1. Vartotojai gali nemokamai naudotis Trumpam.lt portalo paslaugomis: skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija teisėtais ir asmeniniais tikslais (spausdinimas, skelbimo arba informacijos jame persiuntimas norimam adresatui el. paštu);
 2. Kiekvienas vartotojas gauna savo unikalų puslapį mūsų portale absoliučiai nemokamai.

MOKAMI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

 1. Vartotojas turi teisę patalpinti Trumpam.lt portale skelbimus pagal tos dienos galiojančias portalo sąlygas ir kainius, pinigai už patalpintus skelbimus nepasibaigus skelbimo galiojimui nėra grąžinami.
 2. Mokamas paslaugas Trumpam.lt portale galima apmokėti portalo kreditais. Vartotojui papildžius savo sąskaitą kreditais ir jų nepanaudojus arba kreditus panaudojus mokamoms portalo paslaugoms, pinigai nėra grąžinami.
 3. Vartotojui sumokėjus Skelbimo iškėlimo arba paryškinimo kainą, skelbimas Trumpam.lt portale bus iškeltas atitinkamam lygiui arba paryškintas pasirinktam laikotarpiui pagal tos dienos sąlygas.
 4. Vartotojas turi teisę bet kada pratęsti Skelbimo galiojimą, iškėlimo arba paryškinimo paslaugas papildomai apmokėjęs pagal tos dienos nustatytus kainius.

BAUDOS UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 1. Tiekėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę ištrinti arba pasyvuoti Skelbimus Trumpam.lt portalo duomenų bazėje, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie Trumpam.lt portalo ar naudojimąsi Trumpam.lt portalo paslaugomis už Taisyklių pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie Trumpam.lt portalo ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

PASLAUGOS TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimo) patalpinimui Trumpam.lt portale ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
 2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Trumpam.lt portalo duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį.
 4. Tiekėjas neatsako už žalą padarytą Vartotojui ar trečiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir/ar jo patalpinimo Trumpam.lt portale. Tokius skelbimus vartotojai privalo pažymėti paspausdami šauktuką (!) skelbimo viršuje, kad Trumpam.lt portalo moderatoriai galėtų ištrinti įžeidžiantį skelbimą.
 5. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.
 6. Tiekėjas negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš Trumpam.lt portalo duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną. Laikoma, kad naudojimasis Trumpam.lt portalu vykdomas nepriekaištingai, jei Trumpam.lt portalas ar jo duomenų bazė visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.
 7. Tiekėjas neatsako dėl Trumpam.lt portalo ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar trečiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Trumpam.lt portalu (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).
 8. Prašymą/skundą dėl Trumpam.lt svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt).

AUTORINĖS IR KITOS TEISĖS

 1. Tiekėjas yra visų teisių į Trumpam.lt portalo turinį bei Trumpam.lt portalo duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Trumpam.lt portale, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Trumpam.lt portalo turinio, dizaino ir Trumpam.lt portalo duomenų bazės informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
 3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos.Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Trumpam.lt portalo duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Trumpam.lt portalo veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl portalo veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

ĮKAINIAI
Trumpam.lt portalo ?kainiai galioja tol, kol nebus pakeisti ir paskelbti šioje skiltyje:

Vieno skelbimo talpinimo įkainai: 

 • 2 mėnesiai -  12 Eur
 • 4 mėnesiai -  22 Eur
 • 6 mėnesiai -  30 Eur

 

Vardas turi būti tik iš lotyniškos abėcėlės raidžių ir ne mažiau kaip iš 3 simboliu.
Vardas turi būti tik iš lotyniškos abėcėlės raidžių ir ne mažiau kaip iš 3 simboliu.
Pasirinkite šalį
+
Slaptažodis
Pakartokite slaptažodį
Apsaugos kodas *
code image
Registruodamiesi jūs sutinkate su portalo taisyklėmis bei privatumo politika
Registruotis
Esate registruotas narys ? Prisijunkite
Neteisingas el. paštas arba slaptažodis.
Bandykite dar kartą.
Slaptažodis
Prisiminti mane Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti
Dar nesi užsiregistravęs ? Registruotis

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo registravotės portale. Šiuo adresu bus išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę galėsite atkurti savo slaptažodį.


Siųsti

Iškilo klausimų? kreipkitės!

Tęsti AtšauktiNerodyti šio pranešimo
Pranešti apie spamą